OVK-besiktning – ett essentiellt steg för en hälsosam inomhusmiljö

02 juni 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Obligatorisk ventilationskontroll, mer känd som OVK, är en återkommande lagstadgad kontroll i Sverige som säkerställer att byggnaders ventilationssystem fungerar som de ska. Målet med dessa inspektioner är att bibehålla god inomhusmiljö och att byggnaders ventilationssystem inte bidrar till onödig energianvändning. I denna artikel guidar vi dig genom vikten av OVK, dess genomförande och vad det innebär för fastighetsägare och boende.

Vad är OVK-besiktning?

OVK är en förkortning för Obligatorisk Ventilationskontroll, en kontroll som måste utföras regelbundet på alla typer av byggnader, från bostäder till kontor och offentliga lokaler. Syftet är att kontrollera att ventilationssystemen är rena, rätt inställda och fungerar så som de är avsedda. Kontrollen utförs av certifierade besiktningsmän och innebär en genomgång av bland annat ventilationsanläggningens funktion, utemiljön, filter, fläktar och injustering av ventilationsflöden.

Varför är OVK så viktigt?

En OVK besiktning har betydande betydelse för byggnadens inomhusklimat och dess invånares hälsa. Dåligt fungerande ventilation kan leda till ökad risk för hälsoproblem som huvudvärk, allergier och astma på grund av dålig luftkvalitet. Dessutom kan brister i ventilationen leda till fukt- och mögelproblem som kan vara kostsamma att åtgärda. Genom att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt kan man också optimera energiförbrukningen i byggnaden vilket är bra både för miljön och ekonomin.

ovk besiktning

Lagkrav och föreskrifter

OVK-besiktningen regleras av Plan- och bygglagen samt av Boverkets byggregler (BBR). Lagstiftningen kräver att alla byggnader med vissa undantag ska genomgå en första OVK inom två år från det att de är tagna i bruk. Därefter ska kontrollerna utföras med intervaller om tre till sex år beroende på byggnadstyp och användning. Vidare ska besiktningsprotokollen sparas och vara tillgängliga för tillsynsmyndigheten på begäran.

Fördelar med regelbunden OVK

Det finns många fördelar med att utföra regelbunden OVK. För det första bidrar det till en hälsosammare arbetsplats eller boendemiljö genom att säkerställa ren och fräsch luft. För det andra hjälper det till att uppfylla lagkraven och undvika eventuella sanktionsavgifter. Regelbunden kontroll och underhåll förlänger även livslängden på byggnadens ventilationssystem och optimerar dess energianvändning vilket kan innebära besparingar på energikostnaderna.

Utförande av OVK

En OVK utförs av en certifierad besiktningsman som genomför en noggrann granskning av ventilationssystemet. Besiktningen inleds med en övergripande bedömning av systemets skick, därefter följer en koll av flöden och tryck för att se att de överensstämmer med vad som är projekterat för byggnaden. Om det upptäcks brister under kontrollen måste dessa åtgärdas innan ett godkänt intyg kan utfärdas. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att dessa åtgärder genomförs.

Fler nyheter