Vikten av OVK-besiktning i Stockholm

19 januari 2024 Lotta Alberius

editorial

Obligatorisk ventilationskontroll, mer känt som OVK, är en viktig del i att upprätthålla en god inomhusmiljö i Stockholm. Denna inspektion säkerställer att ventilationsanläggningar i alla typer av byggnader fungerar effektivt och korrekt. I en stad där miljö och hälsa värderas högt, är det essentiellt att regelbundet genomföra OVK-besiktningar för att skydda både människors välmående och byggnadernas livslängd.

Vad är OVK och varför är det nödvändigt?

OVK-besiktning, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en återkommande inspektion som måste utföras för att kontrollera ventilationsanläggningarnas funktion och prestanda. I Stockholm är det lag på att alla fastighetsägare genomför dessa kontroller för att säkerställa att inomhusluften är hälsosam och säker för de som vistas i byggnaderna. Syftet med OVK är inte bara att värna om människors hälsa utan även att bidra till en lägre energiförbrukning. En väl fungerande ventilation bidrar till bättre luftkvalitet, minskar risken för mögel och andra fuktskador samt optimerar värme- och energianvändningen i fastigheten.

Besiktningen måste utföras av en certifierad besiktningsman. Under inspektionen kontrolleras att ventilationssystemen är rena, rätt inställda och fungerar som de ska. Vid brister måste åtgärder vidtas för att säkerställa att anläggningen uppfyller lagens krav. OVK-besiktningen är också ett verktyg för att upptäcka och åtgärda eventuella fel innan de leder till större problem.

Hur går en OVK-besiktning till?

En OVK besiktning i Stockholm inleds med en genomgång av byggnadens ventilationsdokumentation. Besiktningsmannen kontrollerar sedan de fysiska komponenterna i ventilationssystemet, som kanaler, fläktar, filter, och brandspjäll. Det är också viktigt att man mäter luftflöden och ser till att de överensstämmer med anläggningens projekterade värden.

Under besiktningen kan det komma fram att det behövs olika åtgärder för att förbättra ventilationen. Det kan exempelvis vara rengöring av kanaler, justering eller byte av ventilationsutrustning, eller installation av nya ventilationsdon. Rapporten från besiktningen anger tydligt vilka åtgärder som behövs och en tidsplan för när dessa behöver genomföras. Fastighetsägaren har sedan det fulla ansvaret för att åtgärderna utförs inom den angivna tiden.

OVK besiktning i Stockholm

Fördelar med regelbunden OVK i Stockholm

Regelbundna OVK-besiktningar medför en rad fördelar. De bidrar till en sund och trevlig inomhusmiljö fri från föroreningar som damm, mögel och dålig lukt. Detta är av stor vikt i Stockholm där många gamla byggnader har behov av uppdaterade ventilationssystem för att hantera dagens krav på inomhusklimat.

Ett annat viktigt skäl är energieffektivitet. Genom att ha en optimalt fungerande ventilation kan energiförbrukningen minimeras vilket i sin tur leder till lägre driftkostnader och en minskad klimatpåverkan. Ytterligare en fördel är att byggnadens värde kan öka efter att en OVK-besiktning visat på ett väl underhållet och funktionellt ventilationssystem.

Välja rätt partner för OVK-besiktning i Stockholm

Att hitta rätt företag för att utföra OVK-besiktning i Stockholm är fundamental för att säkerställa att arbetet blir korrekt utfört. Det kräver noggrannhet, kunskap och erfarenhet. För fastighetsägare som vill ha hjälp med professionell OVK-besiktning finns företag som Scandvik (https://scandvik.se/), specialiserade på ventilation och inomhusklimat. Scandviks kompetenta och certifierade besiktningsmän erbjuder fullständiga tjänster från kontroll och besiktning till åtgärdsförlag och uppföljning.

Summan av kardemumman är att OVK-besiktning är en kritisk del av fastighetsförvaltningen som inte bara upprätthåller hälsa och komfort för de som vistas i lokalerna utan även medför ekonomiska och miljömässiga fördelar. Att investera i regelbundna och korrekt utförda OVK-besiktningar i Stockholm är en nyckelfaktor för ett långsiktigt hållbart fastighetsägande. För den som söker en kvalificerad leverantör, erbjuder Scandvik professionella och pålitliga tjänster som säkerställer att din fastighet inte bara möter dagens krav, utan också är förberedd för framtiden.

Fler nyheter